Każdy zakwaterowany Gość zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu funkcjonowania obiektu noclegowego:

1. Każda osoba zainteresowana noclegiem zobowiązana jest do okazania podczas rejestracji w hotelu dowodu osobistego (dowód osobisty lub paszport). Jeżeli gość nie przedstawi ważnego dokumentu tożsamości, hotel ma prawo odmówić gościowi zakwaterowania zgodnie z Ustawą o opłatach lokalnych dla obywateli Czech i ustawą nr 314/2015 Dz. dla klientów zagranicznych. Z chwilą wpisania gościa do księgi noclegowej staje się on gościem hotelowym.

2. Hotel jest uprawniony do przyjmowania wyłącznie Gości posiadających ważną rezerwację noclegu i prawidłowo zarejestrowanych. Rezerwacja e-mailowa jest ważna wyłącznie po uprzednim pisemnym potwierdzeniu przez hotel. Zakwaterowanie gościa jest określane podczas rezerwacji i za ten rodzaj zakwaterowania pobierana jest od gościa odpowiednia cena. Informacji o cenach usług hotelowych udzielają pracownicy recepcji oraz udostępniają je na stronach internetowych portali rezerwacyjnych. W wyjątkowych przypadkach hotel ma prawo zaoferować Gościowi zakwaterowanie w innym pokoju niż zamówiony. Zakwaterowanie to nie może jednak znacząco różnić się od pierwotnie potwierdzonego.

3. O ile nie uzgodniono inaczej, gość płaci za nocleg zawsze w momencie zameldowania. Płatność za usługi możliwa jest gotówką lub popularnymi kartami płatniczymi (Visa, Mastercard, Maestro).

4. Przy zameldowaniu hotel ma prawo zażądać od gościa kaucji w gotówce w wysokości 1000 CZK za pokój. Kaucja podlega zwrotowi w całości w dniu wyjazdu, jeżeli gość w dniu wyjazdu prawidłowo przekazał pokój i nie spowodował szkód w mieniu hotelu. W przypadku, gdy Gość swoim działaniem wyrządzi szkody w mieniu hotelowym, powstałe szkody zostaną pokryte przede wszystkim z wpłaconej kaucji. Jeżeli powstałe szkody są wyższe niż kaucja, Gość zobowiązany jest dopłacić hotelowi różnicę.

5. Zakwaterowania można odmówić osobom cierpiącym na choroby zakaźne, pasożyty skórne, osobom zarażonym owadami i powodującymi oporność, osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

6. Zakwaterowanie zapewniamy od godziny 14:00 w dniu przyjazdu. Gość ma obowiązek opuścić pokój najpóźniej do godziny 10:00 w dniu wyjazdu, w przeciwnym razie zostanie obciążony opłatą za kolejną dobę pobytu. Goście opuszczający pokój zobowiązani są zakręcić krany z wodą i zamknąć drzwi. Przy wymeldowaniu Gość zobowiązany jest przekazać kartę do recepcji.

7. Śniadanie kontynentalne na podstawie wcześniejszego zamówienia serwowane jest w restauracji hotelowej w godzinach 8:00 - 10:00 (istnieje możliwość wcześniejszego przygotowania śniadania na życzenie Gościa).

8. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za szkody w rzeczach Gościa, które zostały opóźnione lub zapomniane. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Gości oraz kwoty pieniężne zdeponowane w pokoju.

9. Gość ma obowiązek przestrzegać przepisów BHP, przeciwpożarowych i higienicznych. Każdy Gość ma obowiązek ratowania obiektów hotelowych. Gościom nie wolno przenosić mebli i sprzętów oraz dokonywać jakichkolwiek ingerencji w sieć elektryczną i urządzenia znajdujące się w pokojach oraz w miejscach ogólnodostępnych hotelu. Za uszkodzenie, zanieczyszczenie lub utratę wyposażenia gość jest zobowiązany zapłacić rozsądne odszkodowanie, określone przez operatora hotelu. Pracownicy Hotelu ponoszą osobistą odpowiedzialność za bezpieczne funkcjonowanie obiektu, dlatego Gość ma obowiązek stosować się do ich poleceń.

10. Gość zobowiązany jest do zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00.

11. Przy rejestracji noclegu Gość otrzymuje kartę uprawniającą do wejścia do pokoju i na drzwi wejściowe do pensjonatu. W przypadku zgubienia karty zostanie pobrana opłata w wysokości 100 CZK.

12. Do przyjmowania gości przeznaczone są wyłącznie pomieszczenia socjalne hotelu. Dostęp do powierzchni noclegowej mają wyłącznie goście przebywający w obiekcie.

13. Zabrania się używania urządzeń elektrycznych, z wyjątkiem urządzeń służących do higieny osobistej (np. golarka, suszarka do włosów) oraz innych przedmiotów użytku osobistego typu laptop, aparat fotograficzny, aparat fotograficzny itp.

14. Goście mogą bezpłatnie korzystać z łącza internetowego Wi-Fi w recepcji hotelu.

15. Dzieci do lat 10 muszą przez cały pobyt przebywać pod opieką osoby dorosłej. Za szkody wyrządzone przez dzieci pełną odpowiedzialność ponosi ich przedstawiciel prawny.

16. Zabrania się wprowadzania zwierząt do pokoi i wszystkich pomieszczeń hotelu (z wyjątkiem psów asystujących i wyłącznie po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu z hotelem).

17. W przypadku poważnego urazu lub choroby Gość informuje o tym pracownika hotelu, który ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy, lub pomoc medyczna. Gość samodzielnie opłaca transfer i opłatę za leczenie.

18. Na terenie całego obiektu (z wyjątkiem ogródka restauracyjnego) obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz używania świec i innych materiałów palnych. W przypadku nieprzestrzegania zasad możemy obciążyć Państwa kwotą 5.000 CZK.

19. Zabrania się noszenia i przechowywania broni na terenie całego hotelu.

20. Na terenie Hotelu nie wolno spożywać własnych napojów i jedzenia.

21. Osoby z ograniczoną możliwością poruszania się i orientacji oraz osoby niezdolne do samodzielnego poruszania się mogą być zakwaterowane wyłącznie w pokojach nr 14 i 15, które są przystosowane do takiego pobytu.

22. Goście odpowiadają za szkody wyrządzone w mieniu hotelowym. Gość płaci za wyrządzone przez siebie szkody, chyba że udowodni, że nie zawinił. Roszczenie Hotelu dotyczy również szkód, które zostaną odkryte dopiero po wyjeździe gościa.

23. Goście są zobowiązani oraz zapoznać się z regulaminem funkcjonowania obiektu noclegowego i stosować się do postanowień niniejszego regulaminu. W przypadku ewidentnego rażącego naruszenia regulaminu, operator hotelu ma prawo anulować zakwaterowanie gościa jeszcze przed upływem uzgodnionego terminu, bez odszkodowania.

24. Wszelkie skargi, życzenia i prośby Gość może rozstrzygać u personelu hotelu lub kierownictwa hotelu. Personel dołoży wszelkich starań, aby spełnić życzenia gości.

25. Informacje dotyczące postępowania z danymi osobowymi gości: Firma Chateau Goldenstein s.r.o., IČ: 19060483, z siedzibą pod adresem U validovny 549/5, Praga 8 (zwana dalej Administratorem) przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz inne regulacje prawne. Administrator przetwarza dane pozyskane przede wszystkim od osoby, której dane dotyczą oraz dane uzyskane od podmiotów trzecich (np. portali noclegowych itp.), które są upoważnione do udostępnienia administratorowi danych podmiotu, przy czym administrator przetwarza dane osób trzecich jedynie w niezbędnym zakresie w celu realizacji umów lub zobowiązań prawnych określonych poniżej. Dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, daty przyjazdu i wyjazdu, numeru telefonu, adresu e-mail, adresu zamieszkania, daty urodzenia mogą być przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o zakwaterowanie oraz w celu realizacji uprawnienia Administratora wynikające z niniejszej umowy. Dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, daty przyjazdu i wyjazdu, adresu zamieszkania, celu pobytu, numeru dokumentu tożsamości mogą być przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków Administratora nałożonych na niego ustawą nr 565/1990 Dz. , w sprawie opłat lokalnych z późniejszymi zmianami. Dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, daty przyjazdu i wyjazdu, adresu zamieszkania, daty urodzenia, numeru dokumentu tożsamości, obywatelstwa, numeru wizy oraz celu pobytu mogą być przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z ustawy nr 326/1999 Sb. w sprawie pobytu cudzoziemców na terytorium Republiki Czeskiej oraz o zmianie niektórych ustaw z późniejszymi zmianami.

26. Niniejsze zasady funkcjonowania zakwaterowania wchodzą w życie z dniem 1 października 2018 r.