Každý ubytovaný host je povinen dodržovat tento provozní ubytovací řád:

1. Každý zájemce o ubytování je povinen po příchodu do hotelu předložit při registraci svůj průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).  Pokud se host neprokáže platným dokladem totožnosti, je hotel oprávněn ubytování hostu odmítnout s ohledem na zákon o místních poplatcích pro české občany a zákon č. 314/2015 Sb. pro zahraniční klienty. Okamžikem zápisu do ubytovací knihy se host stává hostem hotelu.

2. Hotel je oprávněn ubytovat pouze hosty, kteří mají platnou rezervaci ubytování a řádně se zaregistrují. E-mailová rezervace je platná pouze po předchozím písemném potvrzení hotelem. Ubytování hosta je definováno v průběhu rezervace a za tento typ ubytování je hostu účtována odpovídající cena. Informace o cenách hotelových služeb podají pracovníci recepce a jsou k dispozici na webových stránkách rezervačních portálů. Ve výjimečných případech je hotel oprávněn nabídnout hostovi ubytování v jiném pokoji, než který si objednal. Toto ubytování se ovšem nesmí podstatně lišit od původně potvrzeného.

3. Pokud není dohodnuto jinak, host platí za ubytování vždy při nastěhování. Platba za služby je možná v hotovosti nebo běžnými platebními kartami (Visa, Mastercard, Maestro).

4. Hotel je oprávněn při nástupu hosta k ubytování požadovat na hostovi složení peněžité kauce ve výši 1.000,- Kč za pokoj. Kauce je vratná při odjezdu v plné výši, pokud host při odjezdu řádně předá pokoj a nezpůsobí svým jednáním škodu na majetku hotelu. V případě, že host svým jednáním způsobí škodu na majetku hotelu, bude vzniklá škoda hrazená především ze složené kauce. Bude-li vzniklá škoda vyšší než kauce, je host povinen tento rozdíl hotelu uhradit.

5. Ubytování může být odmítnuto osobám postiženým infekčním onemocněním, kožními parazity, osobám zahmyzeným a budících odpor, osobám pod vlivem alkoholu nebo pod vlivem omamných prostředků.

6. Ubytování je poskytováno v době od 14,00 hodin v den příjezdu. Host musí pokoj uvolnit v den odjezdu nejpozději do 10,00 hod, neučiní-li tak, bude mu účtován pobyt za další noc. Hosté musí při opuštění pokoje uzavřít vodovodní kohoutky a zavřít dveře. Při odhlášení pobytu musí host odevzdat kartu na recepci.

7. Kontinentální snídaně na základě předchozí objednávky se podává v hotelové restauraci v době od 8,00 do 10,00 hod. (na požádání hosta předem je možné připravit snídani dříve).

8. Hotel neručí za škodu na odložených či zapomenutých věcech hostů. Hotel nenese odpovědnost ani za věci hostů či jakékoliv finanční částky uložené na pokoji.

9. Host je povinen dbát bezpečnostních, protipožárních a hygienických předpisů. Každý host je povinen šetřit zařízení hotelu. Hosté nejsou oprávněni přemísťovat žádný nábytek a zařízení a provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě a zřízení umístěných na pokojích a ve veřejně přístupných prostorách hotelu. Za poškození, znečišťování nebo ztrátu vybavení je host povinen zaplatit přiměřenou náhradu určenou provozovatelem hotelu. Zaměstnanci hotelu jsou osobně odpovědni za bezpečný provoz, proto je host povinen dbát jejich pokynů.

10. Host je povinen v době od 22,00 do 6,00 hod. dodržovat noční klid.

11. Při registraci ubytování host obdrží kartu umožňující vstup do pokoje a vstupních dveří penzionu. Při ztrátě karty bude účtován poplatek 100,- Kč.

12. K přijímání návštěv jsou určeny pouze společenské prostory hotelu. Do ubytovací části mají přístup pouze ubytovaní hosté.

13. Není dovoleno používat elektrické spotřebiče s výjimkou spotřebičů sloužících k osobní hygieně (např. holicí strojek, vysoušeč vlasů) a dalších osobních předmětů jako je notebook, kamera, fotoaparát, apod.

14. Hosté mohou používat wi-fi připojení k internetu v hotelové recepci zdarma.

15. Děti do 10 let musí být po celou dobu pobytu pod dozorem dospělé osoby. Za případné škody způsobené dětmi nese plnou odpovědnost jejich zákonný zástupce. 

16. Je zakázáno brát na pokoje a do všech prostor hotelu domácí zvířata (s výjimkou asistenčních psů, a to jen po předchozí písemné dohody s hotelem).

17. Při vážném poranění nebo onemocnění host uvědomí zaměstnance hotelu, který je povinen zajistit první pomoc, příp. lékařskou pomoc. Poplatek za převezení a ošetření si host hradí sám.

18. V celém objektu (s výjimkou restaurační zahrádky) platí zákaz kouření a používání svíček a jiných hořlavin. V případě nedodržení si Vám dovolíme naúčtovat částku 5.000,- Kč.

19. Ve všech prostorách hotelu je zakázáno nosit nebo uchovávat zbraně.

20. V prostorách hotelu není dovoleno konzumovat vlastní nápoje a potraviny.

21. Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a osoby neschopné samostatného pohybu lze ubytovat pouze v pokojích č. 14 a 15, které jsou k takovému pobytu vybaveny. 

22. Hosté jsou odpovědni za škody způsobené na hotelovém majetku. Host hradí jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že ji nezavinil. Tento nárok hotelu se vztahuje i na škodu, která je zjištěna až po odjezdu hosta.

23. Hosté jsou povinni se seznámit s provozním ubytovacím řádem a dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě prokazatelného závažného porušení provozního řádu má provozovatel hotelu právo zrušit hostovi ubytování i před uplynutím sjednané doby, a to bez náhrady.

24. Případné stížnosti, přání či požadavky může host řešit s hotelovým personálem nebo s vedením hotelu. Personál vyvine maximální snahu vyhovět hostovu přání.

25. Informace o nakládání s osobními údaji hostů: Společnost Chateau Goldenstein s.r.o., IČ: 19060483, se sídlem U invalidovny 549/5, Praha 8, (dále jen Správce) zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 a dalšími právními předpisy. Správce zpracovává údaje získané především od subjektu údajů a údaje získané od třetích stran (např. ubytovacích portálů, apod.), které jsou oprávněny se správcem předmětné údaje sdílet, kdy Správce zpracovává údaje od třetích stran pouze v rozsahu nezbytném pro plnění smluv nebo zákonných povinností ve smyslu níže uvedeného. Osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, datum příjezdu a odjezdu, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa bydliště, datum narození mohou být zpracovány za účelem uzavření a plnění smlouvy o ubytování a za účelem uplatňování práv Správce vyplývající z této smlouvy. Osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, datum příjezdu a odjezdu, adresa bydliště, účel pobytu, číslo dokladu totožnosti mohou být zpracovány za účelem plnění povinností Správce uložených mu zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění. Osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, datum příjezdu a odjezdu, adresa bydliště, datum narození, číslo dokladu totožnosti, státní občanství, číslo víza a účel pobytu mohou být zpracovány za účelem plnění povinností Správce dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů v platném znění.

26. Tento provozní ubytovací řád nabývá platnosti dne 1.10.2018.